Disclaimer

https://spsbbank.sr/wp-content/uploads/2020/04/floater-blue-stripes-small.png

SURINAAMSE POSTSPAARBANK DISCLAIMER

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website van De Surinaamse Postspaarbank. Middels het benaderen van deze website en/of de op- of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, heeft u zich akkoord verklaard met alle voorwaarden van de disclaimer.

Indien er zich een tegenstrijdigheid voordoet tussen de voorwaarden van onze specifieke producten en diensten enerzijds, en de informatie vermeld op deze website anderzijds, dan prevaleren de voorwaarden van de specifieke producten en diensten.

De geboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van deskundig, op maat gesneden advies. Beslissingen die u neemt op basis van de op de website geplaatste informatie, komen voor uw eigen rekening en risico.

Copyright

Alle informatie op de website behoort in eigendom toe aan De Surinaamse Postspaarbank. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl, logo’s en elke andere niet nader genoemde informatie. De beschikbare informatie mag wel aangewend worden voor eigen gebruik, onder de voorwaarde tot verplichte bronvermelding.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Surinaamse Postspaarbank is het niet toegestaan om de informatie op de website te gebruiken voor commerciële doeleinden of links naar de website aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot- en gebruikmaking van deze website wordt door De Surinaamse Postspaarbank uitdrukkelijk afgewezen. Evenmin wordt garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Ondanks de uiterste inspanningen van De Surinaamse Postspaarbank om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden.

De Surinaamse Postspaarbank en haar filialen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (inclusief gederfde winst), ongeacht of de Surinaamse Postspaarbank op de mogelijkheid van deze schade is gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  2. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Surinaamse Postspaarbank of aan u wordt gezonden;
  4. de werking of  het geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk niet-beschikbaar zijn van de website;
  5. misbruik van de website;
  6. verlies van gegevens;
  7. het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld;
  8. aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website.

Indien ervoor gekozen wordt via de website dan wel via e-mail met De Surinaamse Postspaarbank te communiceren, wordt bij deze nadrukkelijk afgeraden confidentiële informatie via  dit medium te zenden, vanwege het niet kunnen waarborgen van de veiligheid van het gebruik daarvan. De Surinaamse Postspaarbank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het in handen van onbevoegden terecht komen van de confidentiële informatie.

De uitsluiting van aansprakelijkheid vindt ook haar doorwerking naar de Directie en de medewerkers van de Bank.

Wijzigingen

De Surinaamse Postspaarbank behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Copyright by Surinaamse Postspaarbank. All rights reserved.

Copyright by Surinaamse Postspaarbank. All rights reserved.